ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์

ตำแหน่ง

1.หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินผล

2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

3.หัวหน้างานพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมบริการสุขภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน

1.สำนักงานเลขานุการโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการ

และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2.สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย

3.กองบริหารการสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-590-1639 แฟกซ์ 02-590-1740

ที่อยู่ปัจจุบัน :  2392/45 บ้านพักนายทหารกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก

                         แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                         โทรศัพท์มือถือ: 092-573-3547

E-mail:  sudafawongharimat@gmail.com

วุฒิการศึกษา

– พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
– พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (M.N.S. in Community Nurse Practitioner)
จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา (Ph.D. in Health Promotion and Health
Education) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Certificate Age Group Health Plan : Strategic Plan จาก Harvard Asia Academic
: Harvard University
– Certificate Education For Rural Transformation จากมหาวิทยาลัย Stockholm ประเทศสวีเดน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– Certificate Korean Physical Education Association for Girls and Woman จากมหาวิทยาลัย Incheon
National ประเทศเกาหลีใต้
– Certificate of Health Science Education Professions จาก University of East Anglia-UEA:School of Health  Sciences  ประเทศ  United Kingdom : UK
– Certificate of Synergy and Reform for Better Health จาก Southern New Hamshire Universityประเทศ United States of America : U.S.A.

สมาคม /องค์กรสาธารณประโยชน์ที่เข้าร่วม

  • สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
  • มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
  • คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[pdf-embedder url=”https://www.drsudafa.com/wp-content/uploads/2019/10/09-ประวัติผู้วิจัย.pdf”]