คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนวิชาการ และเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง