การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานต่างด้าว : สูู่ทศวรรษการจัดระบบบริการสุขภาพ

นำเสนอ การศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแร […]

รายงานการศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ : HAD4.0i_SI Model ????

 498 total views