ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบนวัตกรรมบริการโดยประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการในเขตสุขภาพ – ดร.สุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์